Nieuws & Blog

Wil je graag dat we je persoonlijk op de hoogte houden van ons werk? Dat kan! Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief. Of volg ons op Facebook, Twitter of Instagram.
 

Tweejaarlijks sturen wij het Heifer magazine. Lees hier de voorgaande edities.  

 
Facebook
28 mei 2020

World Hunger Day 2020

Een wereldwijde ramp dreigt. Het was al slecht gesteld met de voedselvoorziening door ernstige droogte en de enorme sprinkhanenplaag. Mét de coronacrisis erbij kan het aantal chronisch ondervoede mensen stijgen tot boven de 1 miljard! Juist nu moeten we lokale boeren helpen. Zij zijn onmisbaar voor hun omgeving. Want lokale boeren kunnen honderden mensen in de buurt van eten voorzien. Doneer nu en help de boeren in nood: https://bit.ly/2AjCutS #WorldHungerDay  


Lees meer »
Facebook
18 mei 2020

Familie is de basis

Zeker in deze onzekere tijden. Maar een dreigende voedselcrisis brengt ook zorgen en onrust binnen het gezin. Juist daarom blijven wij ons onverminderd inzetten voor de armste boeren. #dagvanhetgezin #Internationaldayoffamilies


Lees meer »
Nieuws
4 mei 2020

Kom in actie

#GivingTuesdayNow De coronacrisis heeft wereldwijd enorme impact. In onze eigen directe omgeving, maar zeker ook in de landen waar wij werken. Het leven van duizenden gezinnen in onze projecten staat volledig op z'n kop door de coronacrisis. Als we niet meteen actie ondernemen lijkt hongersnood onvermijdelijk en dreigen deze gezinnen terug te vallen in armoede. Dat mogen we niet laten gebeuren!    De Oegandese Brenda maakt zich grote zorgen. En terecht. Eén van de weinige dingen die we kunnen doen is de boerinnen zoals Brenda voorzien van zaden en één-op-één training. Het lijkt minimaal, maar het kan hun redding zijn!   Deze persoonlijke begeleiding kost veel tijd, en geld. Maar wij willen alles op alles zetten om te voorkomen dat boerinnen zoals Brenda terugvallen in armoede. Help jij mee? Alleen samen kunnen we deze crisis overwinnen. Heifer.nl/kom-in-actie.     


Lees meer »
Blog
21 april 2020

Traditionele hulp, cash of een combinatie van beide?

Onder de kop ‘Dit idee kan 99% van de ontwikkelingshulp op zijn kop zetten’ schreef Maite Vermeulen 2 jaar geleden een prikkelend betoog: we kunnen het grootste deel van de traditionele hulp vervangen door cash transfers aan individuen. Dat betoog is volgens Maite opnieuw actueel nu het einde van het wereldwijde coronavirus nog niet in zicht is en de economische gevolgen enorm zullen zijn. Directeur Goossen Hoenders schreef een reactie op het artikel van Maite. 


Lees meer »
 
Nieuws
14 april 2020

MOEDERDAG, 10 MEI

Het zijn uitzonderlijke tijden met een wereld die in de greep is van het coronavirus. Juist nu is ons werk ontzettend belangrijk voor moeders zoals Mervis. Jarenlang kon ze niet goed voor haar dochters zorgen. Er was weinig te eten en geen geld voor school. Door hard werken én met hulp van Heifer veranderde haar leven. 'Ik kan nu zorgen voor drie gezonde maaltijden per dag', vertelt ze in tranen. 'Dat is jarenlang mijn droom geweest.' MOEDERS MAKEN EEN GROOT VERSCHIL. ZIJ VERDIENEN ONZE STEUN. Mervis kreeg twee geiten, die ze spontaan Maureen en Madalitso noemde – naar haar twee dochters. De eerste nakomelingen heeft ze doorgegeven aan twee andere boerinnen. Zij gunde hen ook de gezonde melk. 'Wij drinken nu elke dag melk. Ik dacht vroeger dat alleen rijke mensen dat konden.'    Help een moeder in Afrika met training, zaden en een geit!            


Lees meer »
Youtube
9 april 2020

Persoonlijke boodschap directeur Goossen Hoenders omtrent coronacrisis

Het zijn uitzonderlijke tijden met een wereld die in de greep is van het coronavirus. Directeur Goossen Hoenders vertelt in een deze video welke maatregelen wij bij Heifer hebben genomen. Ook spreekt zijn zorgen uit over de gevolgen voor de boeren waar wij ons voor inzetten.


Lees meer »
Youtube
9 april 2020

Hoe is de situatie in Malawi? Country director Mwai Chitete aan het woord

Ook in Malawi zijn flinke maatregelen getroffen. Alleen noodzakelijk projectactiviteiten worden nog uitgevoerd (met maximaal 25 deelnemers en voldoende afstand) en er is extra aandacht voor handen wassen en gebruik van zeep. Heifer Malawi directeur Mwai Chitete vertelt over de situatie 


Lees meer »
Facebook
7 april 2020

corona update

Het sociale en werkende leven van veel Afrikanen speelt zich op straat af. Het is enorm lastig om 1,5 meter afstand te houden wanneer je voor je boodschappen afhankelijk bent van de lokale markt. ‘Social distancing’ is ook haast onmogelijk wanneer meerdere gezinnen bij elkaar in een huis wonen. Goede hygiëne is nu belangrijker dan ooit. Daar wordt al aandacht aan besteed in onze projecten door voorlichting te geven en de toegang tot water en zeep te verbeteren. Onze collega in Senegal liet weten dat de lokale overheid over beschermende kleding beschikt en deze trainingen voortzet. De training richt zich ook op COVID-19-preventie.


Lees meer »
 
Nieuws
30 maart 2020

Oproep: coronacrisis vraagt om nationale en internationale solidariteit

In een gezamenlijk statement pleit Heifer met 50 andere Nederlandse ontwikkelings- mensenrechten- en noodhulporganisaties ervoor dat steun aan ontwikkelingslanden en aan maatschappelijke organisaties in die landen onderdeel zou moeten zijn van de noodmaatregelen die het kabinet neemt. In korte tijd is ons leven totaal veranderd. De wereld is overrompeld door de gevolgen van het virus. We zoeken naar een manier om met angst en onzekerheid om te gaan. Tegelijkertijd is het vooral de solidariteit met en de bescherming van de meest kwetsbaren die ons drijft.    Juist nu houden we rekening met elkaar. Zorgen we goed voor onze familie en vrienden en voor diegenen die het extra hard nodig hebben.   In Nederland worden stevige maatregelen genomen om de kwetsbaren te beschermen, de verspreiding van het virus tegen te gaan en de sociale en economische impact op mensen en bedrijven te verzachten.   Wat ons zorgen baart is dat de internationale coördinatie en solidariteit in de bestrijding en aanpak van dit grenzeloze probleem onvoldoende is. Ieder land heeft z’n eigen aanpak binnen de eigen landsgrenzen. Hoewel dat op korte termijn te begrijpen is, stopt het virus niet aan de grens. Deze pandemie kan alleen met een samenhangende, grensoverschrijdende aanpak worden gecontroleerd.   Wereldwijd zullen we solidair moeten zijn met de kwetsbaren. Dat zijn we als mensen aan onszelf en aan elkaar verplicht. Maar dat is ook noodzakelijk voor de wereldwijde volksgezondheid, en dus in het Nederlands belang. Ook voor de economie en onze sociale zekerheid is het beteugelen van deze pandemie essentieel.   De meeste ontwikkelingslanden staan op dit moment nog maar aan het begin van de epidemie en beschikken niet over een hoogwaardig gezondheidszorgsysteem, goede waterleidingen of een stabiele voedselvoorziening. De gezondheidszorg in deze landen zal zonder extra steun al snel bezwijken. Gemiddeld hebben deze landen vijftig keer minder artsen en twintig keer minder ziekenhuisbedden per persoon dan in Europa. Ook zal het virus bijvoorbeeld een impact hebben op de voedselvoorziening, en is betrouwbare informatie over het virus en de bestrijding daarvan een probleem in veel landen.   Om maar niet te spreken van fragiele staten die al jarenlang worden verzwakt door geweld en moeten omgaan met de situatie in vluchtelingenkampen en sloppenwijken. Miljoenen mensen leven dicht opeengepakt, zonder elektriciteit schoon drinkwater en met een gebrek aan voedsel. Hoe kunnen die veilig afstand houden tot elkaar en hun handen regelmatig wassen?   Bovendien dreigen maatregelen in sommige landen juist tégen mensen te werken en bestaande ongelijkheden te vergroten. We zien landen waar parlementen buiten werking worden gesteld en ruimte voor vrije pers, oppositie en mensenrechtenverdedigers wordt beperkt. Discriminatie versterkt zich en vrouwen- en meisjesrechten staan onder druk. Denk bijvoorbeeld ook aan gemarginaliseerde en vervolgde gemeenschappen, gemeenschappen, zoals de LHBTI-gemeenschap, die geen toegang krijgt tot goede gezondheidszorg, of vrouwen die structureel onderbetaald worden en risico's moeten nemen omdat ze zich niet kunnen veroorloven om thuis te blijven.   Steun aan ontwikkelingslanden en aan maatschappelijk organisaties in die landen, is juist in deze tijd van crisis nodig en zou onderdeel moeten zijn van de noodmaatregelen die dit kabinet neemt. Tenslotte heeft António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, niet voor niets deze week landen opgeroepen om bij te dragen aan een internationaal noodfonds voor de aanpak van de coronacrisis.   Zonder internationale solidariteit ondermijnen we niet alleen de aanpak van de pandemie, maar ook de waarden van onze samenleving.    Afzenders: ActionAid ICCO Plan International Amref Flying Doctors International Campaign for Tibet Prisma Arisa Justice and Peace Netherlands Red een Kind CARE Nederland Kerk in Actie RNW Media Centre for Safety and Development Leprazending Rutgers CNV International Liliane Fonds Save the Children COC Nederland Mercy Corps Simavi Cordaid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten SOS Kinderdorpen Dorcas ONE Campaign Terre des Hommes Foundation Max van der Stoel Oxfam Novib Tear Free Press Unlimited Partos Verre Naasten Heifer Pax Wemos Hivos Peace Brigades International - Nederland Woord en Daad ZOA Aidsfonds Light for the World WO=MEN Women Engage for a Common Future World Vision   GZB International Justice Mission Kom over en help Mensen met een missie MIVA VSO Nederland The COVID-19 crisis requires national ánd international solidarity Heifer, together with 50 other NGOs, has co-signed a Partos Appeal for Solidarity. Read the appeal below.   Our lives have changed completely in a short time as the world is being overwhelmed by the effects of this virus. We are all looking for a way to deal with new fears and uncertainties. At the same time, it is mainly solidarity with and protection for the most vulnerable that drives us. Now more than ever, we are thinking about each other, taking good care of our family and friends and those who need extra attention. In the Netherlands, strong measures are in place to protect the vulnerable, prevent the spread of the virus and mitigate the social and economic impact on people and companies. But we are concerned that international coordination and solidarity in combating and tackling this worldwide problem is insufficient. Each country has its own approach within its own borders. Although that is understandable in the short term, the virus does not stop at the border. This pandemic can only be controlled with a coherent, cross-border approach. We will have to show solidarity with vulnerable people everywhere in the world. As human beings we owe this to ourselves and to each other. But it is also necessary for global public health, and therefore in the Dutch interest. Curbing this pandemic is also essential for the economy and our social security. Many developing countries are just now beginning to experience the pandemic, and most do not have a high-quality health care system, good waterworks or a stable food supply. Health care in these countries will quickly collapse without additional support. On average, developing countries have 50 times fewer doctors and 20 times fewer hospital beds per person than in Europe. The virus will also have an impact on the food supply, and finding reliable information about the virus and its control is a problem in many countries. Not to mention fragile states that have been weakened by years of conflict and have to deal with overcrowded refugee camps and slums. Here millions of people live in close quarters, without electricity, clean drinking water, or a regular food supply. How can they keep a safe distance from each other and wash their hands frequently? In addition, measures in some countries threaten to work against people and increase existing inequalities. We see parliaments being closed and space for free press, opposition and human rights defenders limited. Discrimination is on the rise, and women's and girls' rights are under pressure. Think, for example, of marginalized and persecuted groups - like the LGBTI community - that do not have access to good health care. Or women who are structurally underpaid and have to take risks because they cannot afford to stay at home. Support for developing countries and civil society organizations in these countries is necessary, especially in this time of crisis, and should be part of the emergency measures taken by this cabinet. Finally, it is with very good reason that António Guterres, Secretary-General of the United Nations, called on countries this week to contribute to an international emergency fund to deal with the COVID-19 crisis. Without international solidarity, we do not only undermine efforts to tackle the pandemic, but also the values ​​of our society.   Signatories: ActionAid ICCO Plan International Amref Flying Doctors International Campaign for Tibet Prisma Arisa Justice and Peace Netherlands Red een Kind CARE Nederland Kerk in Actie RNW Media Centre for Safety and Development Leprazending Rutgers CNV International Liliane Fonds Save the Children COC Nederland Mercy Corps Simavi Cordaid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten SOS Kinderdorpen Dorcas ONE Campaign Terre des Hommes Foundation Max van der Stoel Oxfam Novib Tear Free Press Unlimited Partos Verre Naasten Heifer Pax Wemos Hivos Peace Brigades International - Nederland Woord en Daad ZOA Aidsfonds Light For The World WO=MEN Women Engage for a Common Future World Vision   GZB International Justice Mission Kom over en help Mensen met een Missie MIVA VSO Nederland  


Lees meer »
Blog
23 maart 2020

Samen sta je sterker

Sinds augustus 2018 is de boerengroep ‘Sukhali Djaboot’ betrokken bij het project 'voeding centraal' in Senegal. Het doel van dit project is dat 20.000 gezinnen het hele jaar door voldoende te eten en een stabiel inkomen hebben. De groepsleden van de ‘Sukhali Djaboot’ groep hebben al eerder te maken gehad met organisaties gericht op ontwikkelingssamenwerking, maar de werkwijze was compleet verschillend. Khady Thiongane is een van de groepsleden. "Bij Heifer ligt de focus heel erg op training. Niet alleen praktische training op het gebied van landbouw of veehouderij, maar ook saamhorigheid en samenwerking binnen de gemeenschap. Het besef dat je - individueel maar ook als gemeenschap - veel verder komt door samen te werken en kennis te delen.   Ten tijde van het plaatsen van de eerste dieren werd het de groep als snel duidelijk dat niet iedereen vee vanuit het project zou krijgen, dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de groepen zelf. “We namen de gezamenlijke beslissing dat eerst de jongste groepsleden dieren zouden krijgen. Vervolgens maakten we een plan om ervoor te zorgen dat uiteindelijk iedereen aan de beurt komt. Ieder lid moest 4kg pinda’s inbrengen zodat we in totaal 100kg hadden. We vonden een veld, wel redelijk ver van huis, wat we konden huren. Niet veel later vonden we een tweede veld, dichter bij huis. Nu hebben we twee stukken land in ons bezit waarop we pinda’s verbouwen. We werken natuurlijk zelf op het land, maar vanwege het vele werk tijdens het oogstseizoen huren we ook hulp in. Aan het einde van het eerste oogstseizoen hadden we twee grote stapels pinda’s die we nog steeds niet helemaal gepeld hebben. We verwachten dat we zo’n 24 zakken van 60 kg hebben geoogst. Een mooi resultaat, maar vanwege het laat op gang komen van het regenseizoen is dit iets minder dan gehoopt.”   Met de opbrengst van de oogst kan de groep de onkosten dekken die gemaakt zijn tijdens het oogstseizoen. Ze zijn zich ervan bewust dat ze, vanwege de problemen met regenval, met het resterende geld niet in staat zijn het aantal oorspronkelijk geplande dieren te kopen. Maar wel een groot deel. Nog belangrijker is dat het idee dat ze voor ogen hadden werkelijkheid is geworden. “Zelfs als we niet 100% succesvol zijn geweest, zijn we enorm trots op wat we samen hebben bereikt. En we gaan door!”.   


Lees meer »
Nieuws
17 maart 2020

Effect coronavirus op onze projecten

Momenteel is iedereen in de greep van het coronavirus. Het zijn spannende tijden voor ons allemaal. Ook bij Heifer zijn direct maatregelen genomen. Ons kantoor in Roosendaal is tot en met 6 april gesloten en het hele team werkt vanuit huis.  We zijn goed bereikbaar per telefoon, maar ook per mail. Wil je in contact komen met een van onze teamleden? Kijk dan hier voor de e-mailadressen. Heb je een algemene vraag? Bel gerust naar 0165-520123 of stuur een mail naar info@heifer.nl, deze inbox checken we regelmatig.     Terwijl bij ons het dagelijkse leven steeds meer stil komt te liggen, draaien de projecten door. Het aantal besmettingen in Afrika is gelukkig nog beperkt. Volgens Mary Stephen (WHO arts in Afrika) hebben Afrikaanse landen al jarenlang goede surveillancesystemen voor het detecteren van een besmetting, het isoleren van een patiënt en de mensen met wie de patiënt contact heeft gehad. Zo kan een virus vroegtijdig worden ingedamd. De scans waarmee op vliegvelden de temperatuur van reizigers wordt opgemeten, waren op veel plekken al aanwezig. Toch stijgt ook het aantal besmettingen in Afrika. Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen, en wat dat betekent voor onze projectdeelnemers en onze collega's ter plaatse, is moeilijk in te schatten. We houden je op de hoogte! Wij wensen iedereen veel sterkte toe in deze bijzondere tijden. Team Heifer


Lees meer »
Nieuws
4 maart 2020

Heifer is looking for a business developer

Heifer Nederland leads the EU fundraising for the international network. In order to successfully implement this lead role, Heifer Nederland is looking for a business developer. The business developer will work with colleagues in Heifer Nederland, Heifer Project International, to identify and design large-scale project proposals and manage a smooth transition to successful project implementation. More information =>


Lees meer »